Импресум

Отговорност за съдържание на уебсайта:
 
ОНСАЙТС Груп ЕООД
Бизнес Център "Бий Гардън"
улица Прилеп 173, етаж 3, офис 30
9000 Варна
България


Телефон: +359 89 622 86 20
Имейл адрес: hello(at)onsites.com
Търговски регистър: Варна
Регистранионен номер: 205122088
Изпълнителен директор: Доктор Матиас Кунце


Ограничаване на отговорността
 
Съдържанието на уебсайта ни е създадено с голямо внимание. Въпреки това не можем да гарантираме достоверността, пълнотата и актуалността на предоставената информация. Съгласно общия закон, като доставчик на услуги, ние отговаряме за създаденото от нас съдържание на този уебсайт, но не сме длъжни да наблюдаваме предадена или запазена външна информация или да разследваме обстоятелства, предполагащи незаконни дейности. Задълженията за премахване или забрана за използването на информацията остават незасегнати от общото законодателство. При съобщаване на правните нарушения, това съдържание ще бъде премахнато незабавно.
 
Отговорност за препратки (хипервръзки)

Твърде вероятно е нашият уебсайт да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни, върху чието съдържание ние нямаме никакво влияние. Поради тази причина, не можем да носим отговорност за такова друго съдържание. Доставчикът или операторът на съответната страница е този, който носи пълна отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници са били проверени за потенциални законови нарушения към момента на създаване на връзките. Неправомерно съдържание не беше открито към момента на създаване на връзките. Регулярна проверка на съдържанието на свързаните страници не е разумна, без конкретни доказателства за законово нарушение. Съответните връзки ще бъдат веднага премахнати при установяване на нарушение.
 
Авторско право

Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на този уебсайт, подлежат на авторско право. Възпвоизвеждането, редактирането, разпространяването, и всякакъв вид употреба извън рамките на разрешеното от закона за авторско право изискват писмено одобрение от съотвения автор / създател. Изтегляния и копия на съдържанието на уебсайта са позволени единствено за лична употреба, а не за търговски цели. Признати са авторските права на трети страни относно съдържание на уебсайта, което не е създадено от доставчика. С други думи, съдържанието на трети страни, се определя като такова. При установяване на нарушение на авторски права, ви молим незабавно да ни уведомите. В такъв случай това съдържание ще бъде веднага премахнато.

Поверителност

Уебсайтът ни е достъпен за употрeба от всеки потребител. Събирането на лични данни на нашите страници се случва доброволно. Бихме искали да отбележим, че изпращането на данни в интернет (например чрез имейл комуникация) може да доведе до пропуски в сигурността. Пълната защита на данните срещу достъп от трети лица не е възможна. Следователно, ние изрично възразяваме срещу използването на данни за контакт от трета страна, публикувани в резултат от задължението ни да публукуваме правно известие за предаването на нежелани рекламни и информационни материали. Ако се получи нежелан рекламен материал, например под формата на спам имейли, операторите на тези страници категорично си запазват правото да предприемат правни действия.